Ardjoeno Books
Ardjoeno Books
Kooilaan 39, 2315 EB Leiden
The Netherlands
Tel. +31 (0)71 5138262
Email:
Ardjoeno Books


General History Militaria Geography
Literature Japanese occupation New Guinea Culinaria
Poetry Law & Government Moluccans Pacific
Art books Maps, Plates, Lithos Languages Homepage



Languages
Netherlands East Indies / Indonesia

     
840 ADRIANI, Dr. N. Étude sur la Littérature des To Radja.. Den Haag, 1898. pp.339-387 (uit: Tijdschrift ITLV). [ID# 4898] 7,00
841 ALMATSIER, A.M. How to master the Indonesian Language. A course for English speaking foreigners Jakarta, 1992. 210 p. Ills. Softcover, original wrappers. *Nice copy. [ID# 5571] 15,00
842 ANWIR, B.S. (c.s.). Kamus Istilah Tehnik. Bahasa Belanda-Bahasa Indonesia. Djakarta, 1950. 314p. Geb. [ID# 1683] 7,00
843 BERG, C.C. Wat betekent het woord 'Kabayan'? Den Haag, 1929. pp.469-478. (Bijdragen KITLV. Deel 85). [ID# 4873] 4,00
844 BERG, J. H. van den. Soebatten, sarongs en sinjo's. Indische woorden in het Nederlands. BZZToH, Den Haag, 1991. 111 p. ills. Softcover, paperback. *Als nieuw*. [ID# 1760] 9,00
845 BERRINGTON, John. S. / Ch. Th. FRANCK. Hoe maak ik mij verstaanbaar in Nederlands-Indië? Scheltens & Giltay, Amsterdam, ca.1938. Berrington's Tall gidsen-reeks. 134 p. Hardcover, geb. *uitspraak, practische voorbeelden uit het dagelijks leven, met woordenlijsten. Goed, tot zeer goed. [ID# 5854] 15,00
846 BEZEMER, T.J. Het verband tusschen de studie der talen en der volkenkunde van de Oost-Indische Archipel. Rede gehouden t.g.v. de opening lessen Javaans Maleis en volkenkunde van Nederlandsch Indie aan de Technische Hoogeschool op 6 october 1911. Delft, 1911. 31p. Softcover. [ID# 1779] 5,00
847 BEZEMER, T.J. Vier eeuwen maleische literatuur in vogelvlucht. van Hoeve, Deventer, 1943. 98 p. ills (Annie le Comte). Hardcover, halflinnen, kl.8vo, met origineel stofomslag. Goed, [ID# 1781] 6,00
848 BOLSIUS, A. (S.J.) K-UM-A of KU-MA. n.p, 1913. Bijdragen TLVNI 1913, pp. 254-258 [ID# 7232] 6,00
849 CROES, H.C. (e.a.). Bahasa Indonesia. Eenvoudig leerboek voor praktijk en schoolgebruik. Groningen / Djakarta, 1949. 192 p. ills.+ sleutel: 34 p. set: [ID# 2020] 9,00
850 ECHOLS, John M. / SHADILY, Hassan. Kamus Inggris Indonesia. An English-Indonesian Dictionary. Cornell Uni. Press,Ithaca/Jakarta, 1989. xviii, 660 p. Softcover,/paperback, 8vo, original wrappers (normal traces of use). Good. [ID# 5595] 21,00
851 GONDA, Dr. J. (e.a.). Letterkunde van de Indische archipel. Elsevier, Amsterdam, 1947. 370 p. ills. Hardcover, groot 8vo, orig. linnen band. Goed. [ID# 2390] 20,00
852 GONDA, Prof.Dr. J. Agastyaparwa. Den Haag, 1936. pp.223-285. (Bijdragen KITLV. Dl. 94). [ID# 4867] 10,00
853 GROENEBOER, K. (ed.). Een Vorst onder de Taalgeleerden. Herman Neubronner van der Tuuk. Taalafgevaardigde voor Indië van het Nederlandsch Bijbelgenootschap 1847-1873. Een bronnenpublicatie. KITLV, Leiden, 2002. 965p. portrait of van der Tuuk, other ills. in text, notes, maps (incl. 2 linguistic maps), list of publications, app, bibliogr., reg. Hardcover, large 8vo. Mint copy. [Important study of the life of Herman Neubronner van der Tuuk and his well-known linguistic research in 19th century colonial Indonesia, under the auspicien of the Dutch Bible Society.] [ID# 7893] 52,00
854 GROENEBOER, Kees (ed.). Studi Belanda di Indonesia. Nederlandse studiën in Indonesië. Jakarta, 1989. xxi, 512 p. Kongres program studi Belanda, 23-27 november 1987. Fakultas Sastra Univ. Indonesia.*Bijdragen van: Teeuw, Kousbroek, Subagio Sastrowardoyo, M.A., Hartoko, Sötemann, Leo Vroman, Cees Fasseur, e.a. [ID# 4983] 20,00
855 HARUN ALGAMAR, B. Say it in Bahasa Indonesia, English, Nippongo. Gaja Naja, Djakarta, 1963. 47 p. Softcover, original wrappers. [ID# 6484] 8,00
856 HILGERS, Th.J.A. / STOMP, H.J. Leesboek voor het voortgezet Leesonderwijs, 6e Deel. Den Haag, 1927. 112 p. Ills. Jan Wiegman. (Inhoud: Pak Idris en zijn karbouwen, Een Javaansche e. a. Indische/Indonesische verhalen). [ID# 2549] 12,00
857 HOOYKAAS, Dr. C. Over Maleische Literatuur. Brill, Leiden, 1937. 282 p. Hardcover, gr. 8vo, linnen. [ID# 2604] 16,00
858 HOOYKAAS, Dr. C. Literatuur, in Maleis en Indonesisch. Groningen/Batavia, 1952. 406p., ills, geb., linnen met goudopdruk. Goed ex. [zeldzaam]. [ID# 6854] 25,00
859 JASPAN, M.A. Folk Literature of South Sumatra. Redjang Ka-Ga-Nga Texts. Canberra, 1964. 92 p. Ills. Maps. Sodtcover, original wrappers. [ID# 2696] 14,00
860 JONKER, J.C. Rottineesche teksten met vertaling.. Brill, Leiden, 1911. 135 p. Ongesneden. Softcover, folio, origineel omslag. Met illustraties in de tekst.+Erratablad. Goed. [ID# 7480] 75,00
861 JUNGHUHN, Dr. F.W. Licht- en schaduwbeelden uit de binnenlanden van Java. Brinkman, Amsterdam, n.d. [ca. 1870]. 7e herziene en vermeerderde druk. 204 pp. Hardcover, kl. 8vo (13,5x19,5 cm), fraaie gedecoreerde linnen band met goudbelettering. Enige roestvlekjes, lichte gebruikssporen. Goed. [ID# 2716] 270,00
862 KATS, J. Warna sari Melajoe. vol. I. Boekhandel Visser, Weltevreden, 1928. xiii, 201 p. Softcover, 8vo, sewn, wrps, 23 cm. Good. [ID# 2760] 8,00
863 KLINKERT, H.C. Nieuw Nederlandsch-Maleisch woordenboek. Leiden, 1926. vii, 683 p. 3e druk herzien en bijgewerkt door Prof. C. Spat. Geb. (Goed ex.). [ID# 5457] 30,00
864 KNIL. Handleiding voor de Maleische taal. South Melbourne, 1945. Reprinted in Australia by the Netherlands Indies Government Printing Works. 116p. Softcover, orig. linnen, geniet. Goed. [ID# 8937] 15,00
865 KONINKLIJK NEDERLANDSCH-INDISCH LEGER. Handleiding voor de Maleise Taal. Melbourne, 1945. 116 p Met radioredes in het maleis door Koningin Wilhelmina op 6 december 1942, alsmede van Van Mook op 17 maart, 1944 en van Lt. Admiraal Furstner op 26 februari, 1944. Met origineel omslag. [ID# 2850] 11,00
866 LEZER, L.A. Kitab pengadjaran Belanda-Melajoe. Oentoek beladjar sendiri tiada dengan pertolongan goeroe. Bandoeng, 1931. 178 p. 2e. vermeerderde en verbeterde druk.Voorbericht van T.J. Bezemer. Softcover, 8vo, gebrocheerd. omslagtekening door WH. *Telwoorden; tijd; pers.voornaamwoorden; voorbeelden; De mensch; Onderwijs; kleur en vorm; huis, hof keuken; werkwoorden; etc. gesprekken met Europeanen; De geschiednis van den doekoen; De Koning en de pottebakker; De bedrieger bedrogen; Hollandsche spreekwoorden en gezegden; Woordenlijst Nederlandsch-Maleisch. Mooi ex. [ID# 6694] 45,00
867 MARSABAN, Ali (e.a.). Kamus bahasa Indonesia untuk remaja. Bandung, 1974. 359 p. [ID# 3048] 7,00
868 MAYER, L.T. Practisch Maleisch-Hollandsch en Hollandsch-Maleisch Handwoordenboek. Benevens kort begrip der Maleische woordvorming en Spraakleer. van Dorp & Co., Den Haag / Semarang, ca. 1912. xix, 622 p. 4e druk. Originele band. * Band gebruikssporen, inhoud zeer goed. [ID# 6313] 23,00
869 NIEMANN, G.K. Bloemlezing der Maleische geschriften, Den Haag, 1906. 57 p. aantekeningen in het Nederlands. + 234 p. Tekst van de' Hikajat Hang Toea' en de' Hikajat Amir Hamzah'in Arabaisch schrift, Geb. 1e.stuk 5e.druk. [ID# 6687] 8,00
870 NOORDENBOS, C. Klank en teken van het Javaans. Wolters, Groningen, 1941. 32 p. Met origineel omslag. * Klankleer, latijnse tekens en Javaanse tekens. [ID# 6680] 10,00
871 NUR, B.M. / POERWADARMINTA, W.J.S. Bahasaku. (Kitab Peladjaran Bahasa Indon. untuk Sekolah Rakjat). [set van 5 delen: 1a t/m 3a]. W. Versluys, Djakarta, 1957. Dl. 1a, 56 p. ills. ; Dl. 1b, 56 p. ills; Dl. 2a, 64 p. ills. ; Dl. 2b, 64 p. ills. ; Dl. 3a, 64 p. ills/. Softcover, kl. 8vo. Iets gebruind. Goed. Set: [ID# 3238] 34,00
872 OESMAN/ IJSPEERT.C.F. Peladjaran Bahasa Indonesia. Untuk sekolah rendah. Wolters, Groningen/Djakarta, 1951. 76 p. ills. zwart wit tekeningen Sierk Schröder. Softcover, kl. 8vo, geniet. Goed. [ID# 7511] 15,00
873 OPHUIJSEN, Ch. A. van. Lexicographische bijdragen. Batavia, 1912. (Bijdr. T.L.V.N.I. 1912) pp. 215-236. [ID# 3270] 3,00
874 POERWADARMINTA, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Bagian Pertama Huruf A s/d O; Badian Kedua Huruf P s/d Z. (2 Vols.). Balai Pustaka, Djakarta, 1966. Vol 1: 632p.; Hardcover, orig. boards with dust jacket, V.G. Vol.2 522p.; Softcover, orig. wrps, good. [ID# 7914] 28,00
875 POERWADARMINTA, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976. 1156 p. 5e. druk. Hardcover, dik 8vo, linnen met goudbelettering. Mooi ex. [ID# 3321] 25,00
876 RONKEL, Dr. Ph.S. van. Maleisch Woordenboek. Maleisch-Nederlands, Nederlandsch-Maleisch. Van Goor, Den Haag, 1930/1942. 304 p. Hardcover, original cloth. *Reprinted in the United States of America, Minden Press, New York, 1943* VG. and as such very rare. [ID# 4616] 45,00
877 RONKEL, Dr. Ph.S. van. Aanvulling der beschrijving van de Maleische en Minangkabausche handschriften, benevens een Atjéhsch hand- schrift, in het bezit van het Kon.Instituut voor Taal-, Land-en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Den Haag, 1946. pp. 555- 606. (Bijdragen: KITLV.Dl.103). [ID# 4860] 7,00
878 SARUMPAET, J.P. / HENDRATA, H. A modern reader in Bahasa Indonesia. Melbourne, 1968. 187 p. ills. 2nd.printing. [ID# 3462] 11,00
879 SASTRAWINATA, S. / NUR, B.M. Batjaan Bahasaku. [Set van 5 delen: 1a t/m 3a]. Djakarta, 1956. Dj. 1a., 48 p. ills. Sofjan. ; Dj. 1b. 60 p. ills. Sofjan. ; Dj. 2a. 52 p. ills. Sofjan; Dj. 2b. 52 p. ills. Sofjan; Dj. 3a., 60 p. ills. Sofjan. set: [ID# 3463] 34,00
880 SWELLENGREBEL, Dr. J.L. In Leijdeckers voetspoor. Anderhalve eeuw bijbelvertaling en taalkunde in de Indonesische talen.. Nederlands Bijbelgenootschap, Amsterdam, 1974. Deel 1 (1820-1900). 255 p. geïll. Met persoonsregister. Softcover, groot 8vo. Rug iets verschoten, enige pagina's gebruind, verder goed. [ID# 3637] 7,00
881 TEEUW, A. Modern Indonesian Literature. Nijhoff, The Hague, 1967. Part I+II. 308pp. Ills. with bibliography. Hardcover, large 8vo, cloth. With dustjacket. Good to very good. *Covers pre-and postwar Indonesian literature and poetry, plays etc. including the Japanese period, marxist and Angkatan'45. [ID# 9680] 22,00
882 WIJNAENDTS FRANCKEN, Dr. C.J. Indische spreuken. Tjeenk Willink, Haarlem, 1932. 164 p. Hardcover, Halflinnen, Enige aanstrepingen in kantlijn (zacht potlood). Verder goed exemplaar. [ID# 7932] 11,00
883 WOJOWASITO, Prof.Dr.S. Kamus Umum. Indonesia-Inggeris. Bandung, 1976. xvii, 558 h. (p). 2nd. printing. * VG copy in original protecting plastic sleeve. [ID# 5729] 20,00
884 ZOETMULDER, P.J. Pantheisme en monisme in de Javaansche Soeloek-litteratuur. Nijmegen, 1935. viii, 430 p. met bibliographie en register. Met stellingen. Dissertatie. (onderlijningen i. d. tekst). [ID# 5633] 60,00
     


General History Militaria Geography
Literature Japanese occupation New Guinea Culinaria
Poetry Law & Government Moluccans Pacific
Art books Maps, Plates, Lithos Languages Homepage